1. Vispārējā informācija
  1. Šis Portāls ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – Portāls), kuras darbību un apdrošināšanas pakalpojumus nodrošina apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA “Attollo Brokers” (turpmāk tekstā – Sabiedrība), reģistrācijas Nr.40003633935, juridiskā adrese: Rīga, Tomsona 30, tālruņa numurs: 67311992, faksa numurs: 67311990, e-pasts: attollo@attollo.lv.
  2. Portāls paredzēts apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanai. Pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā apmeklētājiem un/vai lietotājiem (turpmāk tekstā – Lietotājs vai Klients).
  3. Pirms uzsākt Portāla lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar Portāla lietošanas noteikumiem un jāapliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi, izdarot atbilstošu atzīmi. Ja Lietotājs nepiekrīt noteikumiem, Lietotājam nav tiesību turpināt Portāla lietošanu. Atrašanās Portālā lietotājam nerada līgumiskas attiecības, Lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī Portālu atstāt.
  4. Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. Sabiedrība patur tiesības mainīt Portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot Portālā. Sabiedrība ir tiesīga izvietot saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.
  5. Sabiedrība negarantē, ka Portāls darbosies bez kļūdām vai traucējumiem, kā arī negarantē un nav nekādā veidā atbildīgs par apdrošināšanas sabiedrību un sadarbības partneru kļūdām un/vai traucējumiem to IT sistēmu darbībā (tai skaitā, bet neierobežojoties, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, apdrošināšanas sabiedrību, maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem).
 2. Apdrošināšanas polises apmaksas, noformēšanas un piegādes nosacījumi
  1. Portālā iespējams pasūtīt OCTA un KASKO polises no Sabiedrības sadarbības partneriem – AAS BALTA, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS BTA Baltic Insurance Company, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle un If P&C Insurance AS Latvijas filiāle.
  2. Pasūtot OCTA polisi, Lietotājam jānorāda Portālā prasītā informācija.
  3. Sabiedrība nav atbildīga par Lietotāja nepareizi, neprecīzi, kļūdaini vai maldinoši ievadītu informāciju (piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi, vecus transportlīdzekļa reģistrācijas datus, OCTA polises spēkā stāšanās datumu).
  4. Apdrošināšanas polises prēmiju (cenu) nosaka katra apdrošināšanas sabiedrība, to aprēķins Portālā notiek izmantojot IT sistēmu automātisku integrāciju (turpmāk tekstā – Webserviss) ar Apdrošināšanas sabiedrību IT sistēmām. Izņēmums ir gadījumi, kad apdrošināšanas sabiedrību Webservisi neatbalsta OCTA polišu izdošanu, piemēram, pielietojama invalīda atlaide, transportlīdzeklis, kas tiek apdrošināts izmantojot rēķinu–uzziņu vai iegādes dokumentu datus utml., Lietotājam jāsazinās ar Sabiedrības apdrošināšanas speciālistu tālr.67311955, e-pasts: polise@attollo.lv, attollo@attollo.lv.
  5. Portālā pasūtītās OCTA apdrošināšanas polises var apmaksāt:
   1. ar kredītkartēm vai debetkartēm (MasterCard, VISA, Maestro), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā un šī iespēja ir aktivizēta;
   2. Izmantojot AS Swedbank, AS SEB banka, AS Citadele banka vai Luminor Bank internetbankas tiešo pieslēgumu (iespēja norēķināties internetbankā apstiprinot jau sagatavotu maksājuma uzdevumu); šajā gadījumā polise tiks noformēta nekavējoties pēc maksājuma saņemšanas;
   3. ar pārskaitījumu, apmaksājot priekšapmaksas rēķinu (rēķins tiek sagatavots elektroniski un tiek nosūtīts uz Lietotāja norādīto e-pastu); šajā gadījumā apdrošināšanas polise tiek izdota tikai pēc naudas faktiskas saņemšanas Sabiedrības bankas kontā. Naudas saņemšanas fakts tiek pārbaudīts darba dienās manuāli, divas reizes dienā (12.00. un 17.00). Pasūtot OCTA polisi darba dienā pēc plkst. 17:30, brīvdienā vai svētku dienā, pasūtījuma dati var tikt apstrādāti un OCTA polise var tikt noformēta ne ātrāk kā nākamajā darba dienā (darba laikā no 09:00-18:00);
   4. Skaidrā naudā vai ar norēķinu karti Sabiedrības birojā Rīgā, Tomsona ielā 30-116 (darba dienās, darba laikā no plkst. 9.00 līdz 17.30).
  6. Noformētā polise tiek nosūtīta elektroniski uz Lietotāja pasūtījumā norādīto e-pastu.
  7. OCTA polises izdruku bezmaksas iespējams saņemt personīgi, ierodoties Sabiedrības birojā Rīgā, Tomsona ielā 30-116 (darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00) vai arī pa pastu, informējot par to Sabiedrības speciālistu.
  8. Galējo polises cenu nosaka apdrošināšanas sabiedrība polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos, tā var atšķirties no Portālā uzrādītās. Šādos gadījumos Sabiedrības speciālists, pirms polises izrakstīšanas, informēs Lietotāju par izmaiņām. Portāls patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus un apdrošināšanas polises.
  9. Ja OCTA polises pasūtījumu nav iespējams izpildīt, Portāla speciālists sazinās ar Lietotāju un informē viņu par pasūtījuma neizpildes iemeslu. Ja OCTA polise netiek noformēta, tad samaksātās apdrošināšanas prēmijas summa, kas ir lielāka par 1,00EUR, tiek automātiski atmaksāta (bez Lietotāja rakstiska iesnieguma)uz bankas kontu, no kura bija veikts maksājums par pasūtījumu, 10 (desmit) darba dienu laikā.
  10. Ja Portālā noformētās OCTA polises apdrošināšanas prēmija (cena) ir mazāka, nekā Lietotājs ir samaksājis Sabiedrībai (t.i. atbilstoši Lietotāja pasūtījumam Portālā noformētās OCTA polises apdrošināšanas prēmija ir mazāka par Lietotāja uz Sabiedrības kontu veikto maksājumu) vai Lietotājs kļūdaini ir samaksājis Sabiedrībai par vairākiem vienlaicīgi veiktajiem OCTA polises pasūtījumiem par vienu un to pašu transportlīdzekli, Lietotāja samaksātās summas un Sabiedrības noformētās OCTA apdrošināšanas polises prēmijas (cenas) starpība, kas ir lielāka par 1,00EUR, atgriežama uz Lietotāja bankas kontu, no kura tika veikts maksājums par OCTA polises pasūtījumu, 10 (desmit) darba dienu laikā no OCTA polises noformēšanas dienas bez Lietotāja rakstiska iesnieguma.
  11. Lietotāja rakstisks iesniegums pārmaksas atgriešanai par OCTA polises pasūtījumu ir nepieciešams šādos gadījumos:
   1. pārmaksas summa ir 1.00EUR vai mazāka;
   2. Lietotājs vēlas atgriezt naudu uz citu bankas kontu;
   3. pārmaksa izveidojās apdrošināšanas prēmijas (cenas) samazinājuma gadījumā, ja Lietotājs maksāja ar debetkarti vai kredītkarti.
  12. OCTA apdrošināšanas līgumu, kas noslēgts ar distances līdzekļu palīdzību (internets, e-pasts u.c.), tā apdrošināšanas periods nav mazāks par vienu mēnesi un apdrošinājuma ņēmējs ir fiziska persona (patērētājs), var pārtraukt izmantojot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas, rakstveidā par to paziņojot apdrošināšanas sabiedrībai, kurā noformēta OCTA polise.
 3. Speciālie noteikumi
  1. Nododot Portāla rīcībā personas datus, e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Lietotājs piekrīt saņemt atgādinājumus par polišu termiņiem un informāciju par jaunumiem un izmaiņām Portālā, kā arī citu komerciāla un/vai informatīva rakstura informāciju.
  2. Klients, izdarot atzīmi Portālā, ka ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem, apliecina, ka tos saprot un piekrīt tiem.
  3. Lietotājam, tuvojoties apdrošināšanas perioda sākumam vai beigām, ir pienākums patstāvīgi pārliecināties par apdrošināšanas polises spēkā esamību, neatkarīgi no apstiprinājuma vai atgādinājuma sūtījuma saņemšanas vai nesaņemšanas fakta. Sabiedrība neatbild par zaudējumiem, kas varētu rasties vai ir radušies apdrošināšanas polises spēkā neesamības dēļ.
  4. Transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņu gadījumā Lietotājam, apdrošinājuma ņēmējam, transportlīdzekļa turētājam vai īpašniekam, ir pienākums nekavējoties paziņot par izmaiņām Sabiedrībai uz e-pasta adresi attollo@attollo.lvvai pa tālruni 67311955, 67311992.
  5. Ja Lietotājs, apdrošinājuma ņēmējs, transportlīdzekļa turētājs vai īpašnieks nav paziņojis par transportlīdzekļa reģistrācijas datu izmaiņām Portāla lietošanas noteikumu 3.4. punktā noteiktajā kārtībā, tad Portāla sistēma uzskata, ka transportlīdzeklis ir pārdots un pārtrauc atgādinājumu izsūtīšanu.
  6. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.
  7. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz Portālu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Portāla satura kopēšana, jebkāda veida pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas Sabiedrības atļaujas ir aizliegta un sodāma Latvijas likumos paredzētā kārtībā.
 4. Izņēmumi un ierobežojumi
  1. Informācija, kura ir atrodama Portālā ir rūpīgi pārbaudīta un atlasīta, lai tā atspoguļotu Portāla pamatmērķi – apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanu Portāla Lietotājiem. Taču Portāls un Sabiedrība nav atbildīgi par kļūdām vai nepilnībām, kuras ir radušās Portāla saturā.
  2. Portāls un Sabiedrība nav atbildīgi par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, izmantojot Lietotāja personas datus un kontaktinformāciju.
  3. Portāls un Sabiedrība nav atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai izdevumiem, kas ir radušies vai var rasties nākotnē Portāla Lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam Lietotājam un/vai jebkurai trešai personai:
   1. sakarā ar zaudējumiem mantai un/vai veselībai;
   2. kas ir saistīti ar tehniskajām kļūdām un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem, tai skaitā, bet neierobežoties, ar Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas, Latvijas Transportlīdzekļu Apdrošinātāju Biroja, Apdrošināšanas sabiedrību, Maksājumu apstrādes sistēmu un/vai programmnodrošinājuma darbības traucējumiem;
   3. kas ir radušies Portāla Lietotājam ievadot kļūdainu, neprecīzu, nepareizu vai maldinošu informāciju;
   4. kas ir radušies Portāla Lietotājam norādot nepareizu OCTA polises spēkā stāšanās datumu;
   5. sakarā ar OCTA polises laicīgu nesagatavošanu;
   6. sakarā ar naudas soda uzlikšanu par braukšanu bez OCTA polises, Portāla Lietotājam un/vai transporta līdzekļa īpašniekam un/vai tiesīgajam Lietotājam un/vai jebkurai trešai personai neievērojot OCTA polisē (apdrošināšanas līgumā) norādīto darbības termiņu;
   7. sakarā ar paziņojuma par apdrošināšanas līguma izbeigšanos pirms termiņa saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 9.2 pantu nenosūtīšanu.
 5. Informācija par Sabiedrības kā apdrošināšanas brokera darbību.

  Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 34 un 36.pantu apdrošināšanas brokerim pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas ir pienākums sniegt Klientam šādu informāciju:

  1. Apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu, sniedz apdrošināšanas brokeru sabiedrība SIA „Attollo Brokers”, reģistrācijas numurs 40003633935, juridiskā un faktiskā adrese: Rīga, Tomsona iela 30-116, tālruņa numurs: 67311992, faksa numurs:67311990, elektroniskā pasta adrese: attollo@attollo.lv. Sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Bankas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība, kas sniedz starpnieka pakalpojumus nedzīvības apdrošināšanā. Pārliecināties par to var Latvijas Bankas mājas lapā www.bank.lv.
  2. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts (ārvalsts) apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts (ārvalsts) apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.
  3. Sabiedrība sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem. Sabiedrība kā apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai Klienta vārdā un interesēs.
  4. Sabiedrība sagatavo apdrošināšanas piedāvājumus un iesaka Lietotājam un Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi (OCTA apdrošināšanā Sabiedrība ieteic visizdevīgāko piedāvājumu balstoties uz apdrošināšanas polises viszemāko cenu).
  5. Sabiedrībai nav līgumisku saistību nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu tikai viena vai vairāku noteiktu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs.
  6. Papildus maksa par apkalpošanu, maksājuma apstrādi un polises izsniegšanu Lietotājam un Klientam netiek iekasēta. Sabiedrības atlīdzība par apdrošināšanas izplatīšanu ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā. Apdrošināšanas prēmiju un Sabiedrības atlīdzības apmēru nosaka apdrošināšanas sabiedrība. Sabiedrības atlīdzība tiek izteikta procentos no klienta faktiski samaksātās apdrošināšanas prēmijas.
  7. Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai par tās darbību gan rakstveidā, sūtot vēstuli uz e-pastu: attollo@attollo.lv, pa pastu: uz Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013, gan arī mutiski zvanot pa tālr.67311992. Sūdzību izskatīšana ir bezmaksas. Sabiedrība izskata sūdzību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta noteikumiem un sniedz pamatotu rakstveida atbildi 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības atrodama sadaļā “Sūdzību izskatīšanas procedūra”.
 6. Cita informācija
  1. Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu Sabiedrībai ir pienākums pirms nedzīvības apdrošināšanas produktu izplatīšanas sniegt Klientam informāciju standartizētā apdrošināšanas produkta informācijas dokumentā (turpmāk APID).
  2. Apdrošinātāju izstrādātie APID ir pieejami Portālā un Sabiedrības birojā.
  3. Lietotājs, apliecinot Portālā, ka ir iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem, vienlaicīgi apliecina, ka ir iepazinies ar APID.
  4. Visa Portāla lietošanas noteikumos minētā informācija Klientam, pēc pieprasījuma, bez maksas ir pieejama arī papīra formātā Sabiedrības birojā – Tomsona ielā 30-116, Rīgā.
 7. Datu aizsardzība, personas datu apstrāde un informācijas konfidencialitāte
  1. Visa informācija, kas tiek iegūta par Portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus Portālā, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
  2. Nododot Portāla rīcībā savu e-pasta adresi, pasta adresi un/vai tālruņa numuru, Portāla Lietotājs piekrīt saņemt atgādinājumus par polišu termiņiem un informāciju par jaunumiem un izmaiņām Portālā vai Sabiedrības pakalpojumiem.
  3. Informācija par Privātuma politiku skatāma šeit https://www.attollo.lv/lv/par-mums/privatuma-politika/.